Klubi i Biologjisë


               

Konkurs për Bursa viti akademik 2008-2009

KLUBI STUDENTOR I BIOLOGJISË ”BIOS”

shpall

KONKURS PËR BURSA DERIDIPLOMIKE
VITI AKADEMIK 2008/2009


Bursat dedikohen për mbulim të pjesshëm të shpenzimeve për, studime deridiplomike.


I.
  Kushtet e aplikimit:
              a. Kandidati të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë
              b.
Të jetë i regjistruar në studimet përkatëse në vitin akademik vijues
              c. Të studion në një lëmi nga drejtimet:
                     1. Biokimi
                     2. Biologji / drejtimi arsimor

                    3. Ekologji
                    

II. Procedura e aplikimit:
Faza e parë:
              a. Plotësimi i aplikacionit dërgohet me e-mail në adresën elektronike biologystudentclub@gmail.com

Afatit për aplikim prej datës 15 Maj deri më 30 maj 2009.
              b. CV e kandidatit
              c. Letër interesi nga ana e kandidatit
Tre dokumentet e lartpërmendura të dërgohen në adresën elektronike biologystudentclub@gmail.com

Faza e dytë:
              a. Me shqyrtimin e aplikacioneve, komisioni adekuat profesional i KSB-së do të përpilon listën e shkurtë të kandidatëve më serioz të cilët do të njoftohen për procedurat e mëtejme të konkurrimit.

 

III. Vlerësimi:
              Kandidatët do të vlerësohen në bazë të:
                     1.
Vizioni i kandidatit për të ardhmen
                     2. Suksesi në studime
                     3. Gjendja financiare
                     4. Rekomandimet
                     5. Intervistimi nga ana e komisionit përkatës

Afati i fundit për aplikim është 30 maj 2009, ora 10:00.
Për çdo informatë shtesë kontaktoni Klubin Studentor të Biologjisë “BIOS”, pranë USHT-së

 

Kontakt Person:

Besnik Rexhepi

Kryetar i K.S.B-së

USHT / FSHMN

Tel. +389 44 356 750 / lokal 774

E-mail: biologystydentsclub@gmail.com 


Kriteret

Kandidatët për bursa do të vlerësohen sipas tri kritereve kryesore:

    1. suksesi në studime
    2. nevoja financiare

 Suksesi i kandidatëve nuk vlerësohet vetëm në bazë të notave. Ai do të vlerësohet edhe në bazë të kontributit të kandidatëve në shoqëri dhe në bazë të ambicjeve që i kanë.

 

Nevoja financiare është e rëndësishme por jo aq sa është angazhimi në studimie dhe suksesi i arritur. KSB përqëndrohet në zhvillimin e profesionistëve të kualifikuar e jo në të ndihmuarit e nevojtarëve financiar.

 

Të drejtë konkurimi

Gjithësecili student që plotëson kushtet në vijim ka të drejtë konkurimi për bursë.

  • Shqiptar me shtetësi të Republikës së Maqedonisë
  • ka mbaruar shkollën e mesme dhe është i regjistruar në universitet

SHËNIM : Jo të gjithë kandidatët me të drejtë konkurimi do të fitojnë bursë. 


Pjesa1.   INFORMATA PËR STUDENTIN

Emri i Famljes:

 

 

Emri:

 

 

Datëlindja:

 

(dita)

 

(muaji)

 

(viti)   

 

Gjinia:

       Mashkull  

Femër    

 

Numri i Indexit:

 

 

Adresa:

 

Kodi postal:

 

Qyteti:

 

Përkatësia:

 

Telefoni:

 

Mobili:

 

 E-mail:

 

Nr Pasaportës.

 

                 

 

Statuti i finansiar i Studentit:

 

Të ardhura :

2007: 

2008:

                                                                          

A jeni sponsoruar nga ndonjë fondacion tjetër?

Jo     Po  

Nëse po, datën:           

Tjetër:

 

 Pjesa 2.    INFORMATA FAMILJARE

 

Statuti i prindërve :

Martuar:  

Divorcuar:

Tjetër:

 

Numri i fëmijëve (mos llogarit veten):

 

         

 

 Pjesa 3.  INFORMATA FINANSIARE

 

Të ardhurat e babait:

2007             

 

2008                    (6 muajt e fundit)

Të ardhurat e nënës

2007             

 

2008                    (6 muajt e fundit)

Së bashku :

 

2007             

 

 

2008                     (6 muajt e fundit)

 

Deklarat

Ne deklaromj se kami qenë të sinqert gjat plotësimit të këtij pyetsori.

 

Nënshkrimi i Studentit: __________________________________          Data: _________________

 

Nënshkrimi i nënës :    _________________________________            Data: _________________

 

Nënshkrimi i babait:   __________________________________            Data: _________________

 

 

 

Dokumentet e nevojshme që duhet bashkangjitur këtij formulari:
1.          Vërtetim për neto të ardhurat mujore për të gjithë anëtarët e punësuar të familjes. 
2.          Vërtetim për kompenzim mujor e lëshuar nga Ministria për Punë Sociale, nëse asnjë anëtarë i familjes nuk është i punësuar.
3.          Vërtetim prej shkollës përkatëse, për anëtarët tjerë të familjes, nxënës apo studentë të rregullt. 
4.          Kopje të çertifikatës/ve të vdekjes në rast të prindit/ërve të ndjerë.

 


REVISTA E KLUBIT STUDENTOR "BIOS"

 

Universiteti Shtetror i Tetovës
 
Advertisement
 
U.SH.T - FSHMN - Biologji
 
Programi Studimor Biologji
SHEFI I PSB-së
 
Prof.dr Sheqibe Beadini
A K T I V I T E T E
 
Themelimi i K.S.B-së
e-mail / personeli
 
besnik.rexhepi@unite.edu.mk
 
Today, there have been 2 visitors (11 hits) on this page!
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=