Planet mësimore

 

 
 

               
Kodi
VITI I
SEMESTRI DIMËROR I
Lëndët e detyrueshme
ligjërata
ushtrime
Nr i orëve mësimore
ECTS
LPF007
Fizika
3
3
6
7
LPK002
Kimia e përgjithshme dhe inorganike
3
3
6
7
LPM001
Matematika
2
2
4
5
FNB001
Biologjia qelizore
3
3
6
5
FNB002
Anatomia e njeriut
2
1
3
4
LPA/F004
Gjuhë e huaj I
1
1
2
2
LPS005
Sport*
0
2
2
-
Gjithsej
14
15
29
30

 

 
Kodi
VITI I
SEMESTRI VEROR II
Lëndët e detyrueshme
ligjërata
ushtrime
Nr i orëve mësimore
ECTS
LPK102
Kimia organike
4
3
7
9
FNB003
Anatomia dhe morfologjia e bimëve
3
3
6
8
FNB101
Histologjia dhe embriologjia e shtazëve
3
3
6
8
LPI003
Informatikë
2
2
4
3
LPF/A004
Gjuhë e huaj I (Gjuhë angleze I)
1
1
2
2
LPS105
Sport*
0
2
2
-
Gjithsej
13
14
27
30

 
 

 
 
Kodi
VITI II
SEMESTRI DIMËROR III
Lëndët e detyrueshme
ligjërata
ushtrime
Nr i orëve mësimore
ECTS
FNB004
Biokima e përgjithshme
4
4
8
10
FNB005
Sistematika dhe filogjenia e bimëve të ulëta
4
6
10
11
FNB301
Mikrobiologjia
3
3
6
9
Gjithsej
11
13
24
30

 
 

 
Kodi
VITI II
SEMESTRI VEROR IV
Lëndët e detyrueshme
ligjërata
ushtrime
Nr i orëve mësimore
ECTS
FNB006
Fiziologjia e përgjithshme
4
4
9
9
FNB007
Parruazorët
4
6
10
11
FNB201
Biologjia molekulare
4
4
4
10
Gjithsej
13
13
26
30

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kodi
VITI III
SEMESTRI DIMËROR V
Lëndët e detyrueshme
ligjërata
ushtrime
Nr i orëve mësimore
ECTS
FNB303
Fiziologjia e bimëve
4
6
10
10
FNB107
Kurrizorët
4
6
10
12
LPP106
Psikologji
2
0
2
2
 
Lende zgjedhore
3
1
4
6
Gjithsej
14
16
29
30

 
 

Lëndët zgjedhore
FNB1Z7
Entomologjia
3
1
4
6
FNB2Z5
Flora e Maqedonisë
3
1
4
6
Gjithsej
 
 
 
 

 
               

 
Kodi
VITI III
SEMESTRI VEROR VI
Lëndët e detyrueshme
ligjërata
ushtrime
Nr i orëve mësimore
ECTS
FNB105
Sistematika dhe filogjenia e bimëve të larta
4
6
10
11
FNB106
Fiziologjia krahasuese
4
6
10
11
FNB207
Anatomia krahasuese
3
3
6
6
LPP006
Pedagogji
2
0
2
2
Gjithsej
13
15
28
30

 
 

Lëndët zgjedhore
FNB 3Z8
Biologjia e ujërave
3
0
3
3
FNB4Z7
Fauna e Maqedonisë
3
0
3
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gjithsej
2
2
4
4

 
 
 
 
 
 

 
Kodi
VITI IV
SEMESTRI DIMËROR VII
Lëndët e detyrueshme
ligjërata
ushtrime
Nr i orëve mësimore
ECTS
FNB401
Gjenetika
4
2
6
6
FNB008
Ekologjia animale me zoogjeografi
4
4
8
8
FNB205
Ekologjia e bimëve
4
4
8
8
FNB305
Fitogjeografia me fitocenologji
4
0
4
4
FNB009
Mbrojtja e ambientit jetësor
2
0
2
2
LPS004
Gjuhë shqipe
0
2
2
2
Gjithsej
18
12
30
30

 
 
 
 
 
 

 
Kodi
VITI IV
SEMESTRI VEROR VIII
Lëndët e detyrueshme
ligjërata
ushtrime
Nr i orëve mësimore
ECTS
FNB307
Evolucioni
2
1
3
3
FNB407
Paleontologjia
2
1
3
3
FNBB07
Metodika e biologjisë
3
3
6
6
LPM004
Gjuhë maqedone
0
2
2
2
 
Lëndë zgjedhore 1
3
0
3
2
 
Lëndë zgjedhore 2
3
0
3
2
 
Lëndë zgjedhore 3
3
0
3
2
 
Punim diplome
0
6
6
10
Gjithsej
16
14
30
30

 

Lëndët zgjedhore
FNB2Z8
Limnologjia
3
0
3
2
FNB1Z8
Pedologjia
3
0
3
2
FNB1Z5
Gjeobotanika
3
0
3
2
FNB2Z7
Iktiologjia
3
0
3
2
 
 
 
 
 
 
Gjithsej
2
2
4
4

 
 
 
Studenti që përcaktohet për drejtimin arsimor :
Studenti që diplomon në këtë program studimor e fiton thirrjen: Profesor i Biologjisë
     Gjuha shqipe dhe Gjuha maqedone vlerësohen me nga dy kredi mirëpo nuk notohen
 
 
Universiteti Shtetror i Tetovës
 
Advertisement
 
U.SH.T - FSHMN - Biologji
 
Programi Studimor Biologji
SHEFI I PSB-së
 
Prof.dr Sheqibe Beadini
A K T I V I T E T E
 
Themelimi i K.S.B-së
e-mail / personeli
 
besnik.rexhepi@unite.edu.mk
 
Today, there have been 2 visitors (10 hits) on this page!
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=