Sylabuset

PLANPROGRAMI DHE SYLABUSET

 


Kodi

VITI I
SEMESTRI DIMËROR I

Lëndët e detyrueshme

ligjërata

ushtrime

Nr i orëve mësimore

ECTS

LPF007

Fizika

3

3

6

7

LPK002

Kimia e përgjithshme dhe inorganike

3

3

6

7

LPM001

Matematika

2

2

4

5

FNB001

Biologjia qelizore

3

3

6

7

FNB002

Anatomia e njeriut

2

1

3

4

LPS005

Sport*

0

2

2

 

Gjithsej

13

14

27

30

 

 

Kodi

VITI I
SEMESTRI VEROR II

Lëndët e detyrueshme

ligjërata

ushtrime

Nr i orëve mësimore

ECTS

LPK102

Kimia organike

4

3

7

8

FNB003

Anatomia dhe morfologjia e bimëve

3

3

6

7

FNB101

Histologjia dhe embriologjia e shtazëve

3

3

6

7

LPI003

Informatika me biostatistikë

2

2

4

5

LPF/A004

Gjuhë e huaj I (Gjuhë angleze I)

0

4

4

3

LPS105

Sport*

0

2

2

 

Gjithsej

12

17

29

30

 

 

Kodi

VITI II
SEMESTRI DIMËROR III

Lëndët e detyrueshme

ligjërata

ushtrime

Nr i orëve mësimore

ECTS

LPM/SH104

Gjuhë maqedone / Gjuhë shqipe

0

4

4

5

FNB004

Biokima e përgjithshme

4

4

8

9

FNB005

Sistematika dhe filogjenia e bimëve të ulëta

4

6

10

11

LPP006

Didaktika

2

2

4

5

Gjithsej

10

16

900

30

 

 

Kodi

VITI II
SEMESTRI VEROR IV

Lëndët e detyrueshme

ligjërata

ushtrime

Nr i orëve mësimore

ECTS

FNB006

Fiziologjia e përgjithshme

4

5

9

10

FNB007

Parruazorët

4

6

10

11

FNB201

Biologjia molekulare

3

2

4

6

LPP106

Psikologjia

2

0

2

3

Gjithsej

13

13

26

30

 

 

Kodi

VITI III
SEMESTRI DIMËROR V

Lëndët e detyrueshme

ligjërata

ushtrime

Nr i orëve mësimore

ECTS

FNB105

Sistematika dhe filogjenia e bimëve të larta

4

6

10

10

FNB303

Fiziologjia e bimëve

4

6

10

11

FNB301

Mikrobiologjia

3

3

6

6

 

Lende zgjedhore

3

0

3

3

Gjithsej

14

15

29

30

 

Lëndët zgjedhore

FNB1Z7

Entomologjia

3

0

3

3

FNB2Z5

Flora e Maqedonisë

3

0

3

3

Gjithsej

2

2

4

10

           

 

Kodi

VITI III
SEMESTRI VEROR VI

Lëndët e detyrueshme

ligjërata

ushtrime

Nr i orëve mësimore

ECTS

FNB107

Kurrizorët

4

6

10

10

FNB106

Fiziologjia krahasuese

4

6

10

11

FNB207

Anatomia krahasuese

3

3

6

6

 

Lende zgjedhore

3

0

3

3

Gjithsej

14

15

29

30

 

Lëndët zgjedhore

FNB 3Z8

Biologjia e ujërave

3

0

3

3

FNB4Z7

Fauna e Maqedonisë

3

0

3

3

Gjithsej

2

2

4

4

 

 

Kodi

VITI IV
SEMESTRI DIMËROR VII

Lëndët e detyrueshme

ligjërata

ushtrime

Nr i orëve mësimore

ECTS

FNB401

Gjenetika

4

2

6

6

FNB008

Ekologjia animale me zoogjeografi

4

4

8

9

FNB205

Ekologjia e bimëve

4

4

8

9

FNB305

Fitogjeografia me fitocenologji

4

0

4

4

FNB009

Mbrojtja e ambientit  jetësor

2

0

2

2

Gjithsej

18

10

28

30

 

 

Kodi

VITI IV
SEMESTRI VEROR VIII

Lëndët e detyrueshme

ligjërata

ushtrime

Nr i orëve mësimore

ECTS

FNB307

Evolucioni

2

1

3

2

FNB407

Paleontologjia

2

1

3

2

FNBB07

Metodika

3

6

9

11

 

Lëndë zgjedhore 1

3

0

3

3

 

Lëndë zgjedhore 2

3

0

3

3

 

Lëndë zgjedhore 3

3

0

3

3

 

Punim diplome

0

6

6

6

Gjithsej

16

14

30

30

 

Lëndët zgjedhore

FNB2Z8

Limnologjia

3

0

3

3

FNB1Z8

Pedologjia

3

0

3

3

FNB1Z5

Gjeobotanika

3

0

3

3

FNB2Z7

Iktiologjia

3

0

3

3

Gjithsej

2

2

4

4

 


Studenti që përcaktohet për drejtimin arsimor :

  1. Studenti që diplomon në këtë program studimor e fiton thirrjen: Bachelor i Biologjisë drejtimi arsimor

     Gjuha shqipe dhe Gjuha maqedone vlerësohen me nga dy kredi  mirëpo nuk notohen

Universiteti Shtetror i Tetovës
 
Advertisement
 
U.SH.T - FSHMN - Biologji
 
Programi Studimor Biologji
SHEFI I PSB-së
 
Prof.dr Sheqibe Beadini
A K T I V I T E T E
 
Themelimi i K.S.B-së
e-mail / personeli
 
besnik.rexhepi@unite.edu.mk
 
Today, there have been 2 visitors (6 hits) on this page!
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=