Master


Njoftohen studentet e ciklit te dite se provimi ne Biostatistik do te mbahet me 16.05.2009 ne ora 09;00


Njoftohen studentet e cyklit te dyte se ligjeratat tek Prof.dr Nexhbedin Beadini do te mbahen cdo te Merkure ne ora 13:00


Njoftohen Studentet e cyklit te dyte se ligjeratat tek Prof.dr Bexhet Mustafa do te mbahen cdo te Marte ne ora 14:00

Metodika e punës hulumtuese-shkencore
Методика
Prof.dr Niko Peja
 
13.03.2009 ora 0830
Biostatistikë me biometri
Биостатистика
Prof.dr Mynyr Koni
Prill
Kapituj të zgjedhur nga Biologjia
Одбрани поглавја по Биологија
Prof.dr Nexhbedin Beadini
04.03.2009 ora 1200
Kapituj të zgjedhur nga Fiziologjia
Одбрани поглавја по Физиологија
Prof.dr Sheqibe Beadini
Prof.dr Et’hem Ruka
30.03.2009 ora 1300
Kapituj të zgjedhur nga Gjenetika
Одбрани поглавја по Генетика
Prof.dr Zyri Bajrami
08.04.2009 ora 1300
Kapituj të zgjedhur nga Biokimia
Одбрани поглавја по Биохемија
Prof.dr Sheqibe Beadini
09.03.2009 ora 1200
Menaxhimi dhe mbrojtja e mjedisit jetësor
Менаџирање и заштита на зивотна средина
Prof.dr Havzi Memeti
Doc.dr Latif Sejfullai
25.03.2009 ora 1200
Për programin studimor :

Në programin studimor të ciklit të dytë të Biologjisë mund të regjistrohet cdo person që e ka të kryer ciklin e parë të studimeve të Biologjisë ose të programeve të tjera të ciklit të parë për të cilat bartësi i programës do të vërtetojë se janë të ngjajshëm dhe të përshtatshëm.
Me mbarimin e studimeve të ciklit të dytë të Biologjisë fitohet titulli professional Magjistër i Biologjisë.
Në vete, programi studimor i biologjisë përfshin studime shkencore sistematike dhe gjithpërfshirëse të problemaikës së biologjisë si shkencë. Me apsolvimin e përmbajtjeve të programit studimor studenti fiton kompetenca për hulumtime më të thelluara në lëmin e biologjisë, si dhe për aplikimin e këtyre diturive në praktikë dhe procesin arsimoro-shkencor. Me apsolvimin e suksesshëm të kursit të Metodologjisë së hulumtimeve shkencore , si dhe me fitimin e kompetencave shtuese që fitohen në kuadër të kursit të Biostatistikës dhe biometrisë, studentit i mundësohet që të bëj punë të pavarur shkencoro-hulumtuese. Kjo i jep bazë të mirë për vazhdimësi të studimeve në ciklin e tretë , respektivisht në Studimet e Doktoraturës.
Llojllojshmëria e kolegiumit të zgjedhur i mundëson studentit që të fitoj dituri të nivelit të lartë nga lëmia e biodiversitetot të sistemeve bimore, anatomisë, morfologjisë dhe filogjenisë së botës bimore dhe shtazore, njohjes së taksonomisë së vegjetacionit të Maqedonisë etj.
Karakteri hulumtues – shkencor i programit studimor i mundëson studentit kompetenca për punë në grupet hulumtues-shkencor, institucionet shkencore, institucionet e larta shkollore, grupet analitike, në proektet hulumtuese, proektet me rëndësi për shoqërinë , mediumet etj.
Programi studimor i ciklit të dytë nga Biologjia realizohet si i rregullt .
Programi i rregullt studimor i ciklit të dytë nga Biologjia zgjat një vit dhe përfaqëson vazhdimësi logjike të studimeve primare, të ciklit të parë. Programi studimor ka vlerën e 60 kredive në kuadër të 30 javëve mësimore dhe 40 javëve akademike.
Me mbarim të suksesshëm të lëndëve të obligueshme , për të cilët janë të parashikuara 300 orë kontakti ( ligjërata dhe ushtrime ) dhe 900 orë punë individuale, studenti merr 30 kredi. Në pjesën e lëndëve zgjedhore studentit i ofrohen 6 lëndë që do të mund ti zgjedh, 4 në semestrin e nëntë dhe 2 në atë të dhjetë ( 100 orë kontakti dhe 300 punë individuale ), të cilët së bashku mundësojnë të fitoj 20 kredi në semestrin e nëntë dhe në të dytin, respektivisht në të dhjetin, 10 kredi. Për punimin e tezës së magjistraturës janë të parapara 20 orë kontakti (orë mentorike) dhe 600 orë punë individuale. Teza e Magjistraturës sjell 20 kredi.
Kontrolli i kompetencave të fituara kryhet në mënyrë kontinuale. Për këtë qëllim janë paraparë javë kolokviumesh në të cilët studentët në mënyrë periodike hyn në provime.
Struktura e drejtimeve në kuadër të ciklit të dytë të studimeve në Biologji:
1) Modul i Ekologjisë
2) Modul i Zoologjisë dhe
3) Moduli i Biokimisë.

Universiteti Shtetror i Tetovës
 
Advertisement
 
U.SH.T - FSHMN - Biologji
 
Programi Studimor Biologji
SHEFI I PSB-së
 
Prof.dr Sheqibe Beadini
A K T I V I T E T E
 
Themelimi i K.S.B-së
e-mail / personeli
 
besnik.rexhepi@unite.edu.mk
 
Today, there have been 2 visitors (8 hits) on this page!
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=